Źródło: https://airclub.pl/hotele/regulamin
PL | EN
(22) 829 95 00
Email: info@airclub.pl

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /beta.airclub.pl/main/functions.php on line 1228

Hotele - regulamin korzystania z systemu rezerwacji www.airclub.pl

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.airclub.pl (dalej zwany: „Serwisem”).

Administratorem system u w ramach serwisu www.airclub.pl jest firma Air Club Centrum Podróży Stanisław Modliński Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000341762, NIP: 525 246 82 54, Regon: 142107759, (dalej zwaną agentem turystycznym). Agent turystyczny działa w imieniu i na rzecz usługodawców oferujących swoje produkty, które tworzą ofertę portalu www.airclub.pl, tj. linii lotniczych, hoteli, organizatorów imprez turystycznych, firm wynajmujących samochody.

Agent turystyczny nie jest stroną Umowy o świadczenie usług przewozowych, noclegowych, turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego Serwisu, bowiem zawsze jest nią odpowiedni usługodawca czyli linia lotnicza, organizator imprezy turystycznej, hotel lub firma wynajmująca samochody. Wskazuje się, że umowy, o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności i/lub Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Agent turystyczny jedynie pośredniczy w zawieraniu umów, w tym Umów o świadczenie usług turystycznych. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez Uczestnika również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. W przypadku braku Ogólnych Warunków Umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają udostępniane w trakcie rezerwacji warunki taryfowe towarzystwa lotniczego.

Celem uchylenia wątpliwości, po stronie Klientów Serwisu pozostaje dopełnienie wymaganych warunków paszportowych i wizowych w krajach, które tego wymagają. Agent turystyczny nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez usługodawców i nie odpowiada przed Uczestnikiem za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez usługodawcę tj. stronę umowy, jaką zamierza zawrzeć Użytkownik. Oferty prezentowane w serwisie są tworzone przez usługodawców i dostarczane do Serwisu w sposób automatyczny, bez możliwości ingerencji w ich treść ze strony agenta turystycznego.

Słowniczek:

Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną,  jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.  

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o świadczenie usług turystycznych (lub inną umowę zawieraną za pośrednictwem Serwisu) na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej. Użytkownik może być także określany jako Uczestnik lub Klient.

Organizator - przedsiębiorca organizujący Imprezę turystyczną prezentowaną na stronach Serwisu, zwany również Organizatorem turystki lub Organizatorem podróży.

System Rezerwacji Internetowej – aplikacja komputerowa umożliwiająca Użytkownikowi wyszukiwanie Imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów, dokonywanie wyceny tych imprez, a następnie ich zakup.

 1. Dokonanie rezerwacji
  1. Dokonanie rezerwacji Imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.airclub.pl następuje przez stronę internetową www.airclub.pl obsługiwaną przez agenta turystycznego. Klient dokonuje rezerwacji przez Internet na stronie www.airclub.pl, klikając przycisk „Zamawiam i płacę” lub „Rezerwuj” w formularzu rezerwacyjnym. Opcjonalnie Klient może dokonać rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową. W każdym przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji Imprezy turystycznej, usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi, wybranej na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.airclub.pl, agent turystyczny rezerwację taką uznaje jako złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia z danym Organizatorem Umowy o świadczenie usług turystycznych na warunkach określonych w rezerwacji. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora otrzymania Państwa rezerwacji zawierającej istotne postanowienia Umowy o świadczenie usług turystycznych dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w rezerwacji Użytkownika oraz w jej potwierdzeniu.
   Obsługa rezerwacji online ma miejsce od poniedziałku do soboty w godzinach 08.00 - 22.00. Działania rezerwacyjne dokonywane przez  Użytkownika poza tymi godzinami nie będą gwarantowane.
  2. Klient dokonujący rezerwacji jest związany umową od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Potwierdzenie dokonania rezerwacji usługi przewozu, wynajmu samochodu lub innej usługi dostępnej na stronie internetowej www.airclub.pl następuje drogą mailową z adresu info@airclub.pl
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich podanych w rezerwacji podróżnych.
  4. Agent wskazuje, że za należyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną, usługą przewozu, wynajmu samochodu lub inną usługą dostępną na stronie internetowej www.airclub.pl odpowiedzialność ponosi podmiot, który zawarł umowę z Klientem tj. właściwy usługodawca.
 2. Płatność
  1. Agent turystyczny jest osobą uprawnioną do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora podróży, należności za zakupione usługi.
  2. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. 
  3. Dostępne są następujące formy płatności: 
   1. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), MultiTransfer (mBank S.A.), Płacę z Orange, Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), MeritumBank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium
   2. Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING  (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
   3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  4. Nie wszystkie formy płatności są dostępne przy zakupie poszczególnych usług. Jest to zależne od wymogów dostawcy i zaznaczone w formularzu dokonywania rezerwacji.
  5. Należności za zakupione usługi i świadczenia płatne są wg Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności wybranego Organizatora lub przewoźnika w uzgodnionych terminach na rachunek bankowy agenta turystycznego lub Organizatora podróży. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku odbiorcy. Gwarantuje to terminowe otrzymanie dokumentów podróży przez podróżnego. Brak opłaty za zarezerwowane świadczenia i usługi, w wyznaczonym warunkami uczestnictwa terminie, upoważnia agenta turystycznego do anulowania rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego Organizatora. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Klienta.
  6. Jeżeli Organizator podróży oświadczy, że nie może przyjąć zgłoszenia podróży, to kwota zaliczki uiszczona w momencie zgłoszenia zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi. W przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez Organizatora podróży Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od agenta turystycznego lub Organizatora podróży.
 3. Usługi
  1. Każdorazowo oferowany zakres usług wynika z opisu usługi Organizatora podróży oraz z odnoszących się do nich danych w potwierdzeniu podróży. Dodatkowe porozumienia, które zmieniają zakres usług umownych, wymagają jednoznacznego pisemnego potwierdzenia.
 4. Zmiany usług i cen
  1. Agent informuje, iż z reguły każdy Organizator podróży zastrzega sobie możliwość dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy danego Organizatora. W takim przypadku agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy.
 5. Odstąpienie przez Klienta od umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych Uczestników
  1. Każdy Uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Agenta. Ewentualne opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Umowy danego Organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Ogólnych Warunków Umowy, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym.
  2. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie przy udziale i za pośrednictwem agenta turystycznego.
  3. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez agenta turystycznego pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  4. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.
  5. Agent turystyczny informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to Organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy danego Organizatora. Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nie odbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.
  6. W przypadku podróży pakietowych (w tym podróże Last Minute) obowiązują Ogólne Warunki Podróżowania i Płatności danego Organizatora podróży, które dostępne są przed każdą rezerwacją i które rezerwujący musi jednoznacznie zatwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rezerwacyjnym.
  7. W przypadku rezerwacji ofert „tylko hotel” obowiązują uregulowania obowiązujące w danym hotelu lub uregulowania pośredniczącego Organizatora podróży.
  8. W przypadku wynajmu samochodów obowiązują szczególne warunki rezerwacji i wynajmu samochodów podawane zawsze przez firmę wynajmującą lub pośrednika.
  9. W przypadku rezerwacji i wynajmu mieszkań/domków letniskowych obowiązują tu szczególne warunki handlowe danego oferenta.
  10. W przypadku lotów specjalnych i charterowych obowiązują Ogólne Warunki Umowy danego Organizatora podróży lub danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i charterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u Organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu.
  11. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).
 6. Usługi, z których nie skorzystano
  1. Jeżeli Klient nie skorzysta z poszczególnych usług ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to Organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów niewykorzystanych usług. Klient ma możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezach turystycznych.
 7. Dokumenty podróży
  1. W przypadku pakietów wakacyjnych wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane Klientowi albo przez agenta turystycznego albo przez Organizatora podróży, dopiero po całkowitym uregulowaniu płatności. Sposób przekazania Klientowi dokumentów określa Organizator. W przypadku rezerwacji dokonywanych blisko daty rozpoczęcia imprezy, dokumenty podróży zostaną zdeponowane na stanowisku odpraw Organizatora na właściwym lotnisku. Dokładniejszych informacji udzieli wszystkim Klientom doradca podróży po dokonaniu rezerwacji. Koszty przesłania dokumentów ekspresową drogą kurierską ponosi Klient.
  2. W przypadku lotów liniowych Klient otrzymuje bilet elektroniczny.
 8. Ubezpieczenia
  1. Organizator podróży ma obowiązek zawarcia z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w Ogólnych warunkach uczestnictwa w Imprezach turystycznych danego Organizatora. Powyższe ubezpieczenie jest zawarte w końcowej cenie podróży. Klient ma możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w Imprezach turystycznych.
 9. Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i sanitarne
  1. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Klientów przed zawarciem umowy o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, obowiązujących w krajach docelowych oraz ich ewentualnych zmianach. Każdy Uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich przepisów, niezbędnych w celu realizacji Imprezy turystycznej, a także za posiadanie niezbędnych dokumentów podróży.
  2. W ramach ustawowych obowiązków agent turystyczny w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji, do przekazania których obowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. Świadczenie usług, które należą do obowiązków danego Organizatora nie jest przedmiotem stosunku umownego istniejącego pomiędzy Klientem, czy agentem turystycznym. Za usługi te odpowiedzialność ponosi wyłącznie usługodawca. Agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez danego usługodawcę. Dane dotyczące przewozów lub innych usług turystycznych, w których pośredniczy agent turystyczny opierają się wyłączne na danych przekazanych agentowi turystycznemu przez Organizatorów i usługodawców. Nie przedstawiają one żadnego własnego zapewnienia agenta turystycznego w stosunku do Uczestnika podróży.
  2. Agent turystyczny ponosi względem Klienta odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności.
  3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa agent turystyczny ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta przez Serwis www.airclub.pl.
  2. Jeżeli do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, jest konieczne przekazanie danych Klienta uzyskanych podczas rejestracji, dane te mogą być przekazane osobom trzecim (dostawcom usługi), o czym Klient będzie poinformowany przy zakupie danej usługi. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakup danej usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych.
  3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Air Club Centrum Podróży Stanisław Modliński Spółka Jawna z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
  4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
  5. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 12. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez agenta turystycznego, na podstawie niniejszego Regulaminu można składać w formie pisemnej na adres Air Club Centrum Podróży Stanisław Modliński Spółka jawna, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub drogą mailową na adres info@airclub.pl
  2. Agent turystyczny pod wskazanymi powyżej adresami może również przyjmować reklamacje dotyczące świadczenia usług przez usługodawców i pośredniczyć w procesie ich rozpatrywania przez właściwego usługodawcę, jeżeli zezwalają na to Ogólne warunki uczestnictwa danego Organizatora albowiem w niektórych przypadkach wymagane jest przesłanie reklamacji bezpośrednio do organizatora listem poleconym.
  3. O przyjęciu reklamacji agent turystyczny poinformuje Klienta w ciągu 24 godzin od daty jej otrzymania, a o wyniku jej rozpatrzenia w przypadku reklamacji usługi pośrednictwa w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, w przypadku reklamacji usług usługodawców niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od dostawcy.
  4. W przypadku płatności kartą płatniczą wszelkie zwroty związane z odstąpieniem od umowy lub rekompensaty związane z reklamacją wypłacane są bezpośrednio na rachunek karty użytej w procesie zakupu usługi.
  5. Agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, linii kolejowych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego system rezerwacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.airclub.pl.
  2. Rodzaje plików cookie, z których korzysta platforma to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.airclub.pl
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
  3. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
  4. Wszystkie utwory dostępne w Serwisie (w tym artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownicy mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.
 14. Informacje o Imprezach turystycznych, biletach lotniczych, ofertach ubezpieczeń turystycznych i miejscach noclegowych w hotelach na stronie www.airclub.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 16. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2016 r.
 18. Agent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez agenta turystycznego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.airclub.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o zniżkach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się o super ofertach wcześniej niż inni!

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

UWAGA! Od 08.10.2018 nowy adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

© Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Air AstanaLufthansaDelta Air LinesWezyr HolidaysAer LingusAir CanadaAdria AirwaysSingapore AirlinesSwiss AirlinesERV EuropejskieTurkish AirlinesAmerican AirlinesAlitaliaWizzairAeroflotFinnairCathay PacificSASPKPAir FranceKLMCzech AirlinesBritish AirwaysAVISPolskie Linie Lotnicze LOTAustrian AirlinesEtihad AirwaysEurowingsPKP IntercityUnited AirlinesSN Brussels AirlinesIberiaAir ChinaSignal IdunaUkraine International AirlinesAir BerlinAegan AirlinesQatar AirwaysEmirates AirlinesSriLankan AirlinesChartis